Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop -en
Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: Stichting VALK, gevestigd te Sandifortdreef 1a 2333 ZZ Leiden, KvK nr. 168042.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Stichting VALK.
Activiteit: een therapeutische sessie, training, begeleiding- of coachingtraject of een andere activiteit, individueel of in groepsverband.
Cliënt: een deelnemer aan een van
bovengenoemde activiteiten.
Beroepscode: alle bindende bepalingen
van het Nederlands Instituut voor
Psychologen, zoals de beroepscode, het
beroepsprofiel, het klachtenreglement
en overige bindende bepalingen van de
beroepsvereniging.
1.2 Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen van de
opdrachtnemer, op alle
overeenkomsten die de opdrachtnemer
sluit en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 De opdrachtnemer wijst de
toepasselijkheid van eventuele
algemene voorwaarden van de
opdrachtgever uitdrukkelijk van de
hand.

2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand
doordat de opdrachtnemer een
schriftelijke bevestiging zendt van de
order of opdracht van de opdrachtgever.
3 Prijs
3.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de
overeengekomen prijs tussentijds te
verhogen bij onvoorziene
kostprijsverhogende omstandigheden
na het afsluiten der overeenkomst of
na het verzenden van de aanbieding.
De prijsverhoging is in
overeenstemming met de
kostprijsverhoging.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reisen
verblijfkosten, alsmede alle overige
kosten en voorschotten.
3.3 De kosten van catering (met
uitzondering van lunch tijdens een 2-
daagse groepstraining) of overnachting
van de cliënt zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
3.4 De overeengekomen prijs is niet
afhankelijk van het resultaat van de
overeenkomst.
4 Verplichtingen van de
opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever respecteert de
beroepscode en het daarin vastgelegde
klachtenreglement.

5 Relatie tussen opdrachtnemer en
cliënt
5.1 de opdrachtnemer is gehouden aan
de bepalingen van de beroepscode wat
betreft geheimhouding en
vertrouwelijkheid. De opdrachtnemer
verstrekt geen informatie, mondeling
nog schriftelijk, aan de opdrachtgever
als daarmee de vertrouwensrelatie met
de cliënt geschaad wordt, of als de
cliënt hier niet in toestemt.
5.2 Indien de cliënt een of meerdere
zakelijke afspraken die gemaakt zijn in
het kader van de overeenkomst met de
opdrachtnemer niet nakomt dan heeft
de opdrachtnemer het recht om de
opdrachtgever hierover in te lichten of
deze in gebreke te stellen. Hierbij
wordt de vertrouwensrelatie met de
cliënt in acht genomen.

6 Verplichtingen van de cliënt
6.1 Indien de opdrachtnemer het
noodzakelijk acht dient de cliënt,
eventueel in een individueel gesprek,
de opdrachtnemer voldoende te
informeren over zijn/haar lichamelijke
en psychische gesteldheid.
6.2 Tijdens een activiteit met meerdere
deelnemers gaan ze een
vertrouwensrelatie met elkaar en met
de begeleider aan. Daarom is de cliënt
verplicht tot geheimhouding en
vertrouwelijkheid van wat hij/zij in het
kader van de activiteit over andere
deelnemers te weten is gekomen. Deze
verplichting blijft ook na het
beëindigen van de activiteit bestaan. De
cliënt is volledig verantwoordelijk voor
eventuele materiële en immateriële
schade die voorkomt uit het schenden
van deze geheimhouding. De
opdrachtnemer sluit elke
aansprakelijkheid in deze situatie uit.
6.3 De opdrachtnemer is gemachtigd
om een cliënt die, om welke reden dan
ook, geweld gebruikt of seksueel
ongepast gedrag vertoont of een
activiteit belemmert uit die activiteit te
zetten. De opdrachtnemer heeft in deze
situatie het recht de overeenkomst te
ontbinden. Hierbij zal geen restitutie
over de totale kosten worden verleend.

7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Tenzij anders is overeengekomen
geschiedt betaling contant voor
aanvang of met een betalingstermijn
van 14 dagen of na (deel-)
factuurdatum.
7.2 Wanneer betaling niet binnen de
overeengekomen termijn heeft
plaatsgevonden is de opdrachtgever aan
de opdrachtnemer alle
buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd. Deze kosten worden
berekend als 15% van de
overeengekomen prijs met een
minimum van € 50,- exclusief BTW.
7.3 Als de werkelijk gemaakte
buitengerechtelijke kosten de
bovenstaande berekening overtreffen,
zijn de werkelijk gemaakte kosten door
de opdrachtgever verschuldigd.

8 Annulering en restitutie
8.1 Gehele of gedeeltelijke annulering
door de opdrachtgever dient altijd
schriftelijk te geschieden.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen
gelden de hiernavolgende
annuleringsregels.
8.2.1 Bij annulering van de
overeenkomst voor de groepssessie
worden de reeds gemaakte kosten in
rekening gebracht. Daarnaast zijn de
volgende percentages van de
overeengekomen prijs verschuldigd:
Tot 4 weken voor aanvang: 10%
Tot 3 weken voor aanvang: 25%
Tot 2 weken voor aanvang: 50%
Vanaf 2 weken voor aanvang: 100%
8.2.3 Afzegging van een sessie is tot
24 uur van tevoren kosteloos, binnen
24 uur wordt de sessie als uitgevoerd
beschouwd en is de volledige
vergoeding verschuldigd.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De opdrachtnemer is slechts
aansprakelijk voor schade geleden
door de opdrachtgever en/of cliënt, die
het rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van een aan de opdrachtnemer toe te
rekenen tekortkoming. Daarbij komt
alleen voor vergoeding in aanmerking
die schade, waartegen de
opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche
geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn. Daarbij moeten de
volgende beperkingen in acht worden
genomen.
9.1.1 Niet voor vergoeding in
aanmerking komen bedrijfsschade,
derving van inkomsten en dergelijke,
door welke oorzaak ook ontstaan.
9.1.2 Voor schade veroorzaakt door
opzet of grove schuld van derden is de
opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
10 Toepasselijk recht
10.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
10.2 Nederlands recht is van toepassing.