Hoe ziet een reguliere behandeling eruit?

Een persoonlijke kennismaking

U begint altijd met een intakegesprek van circa 1 ¼ uur. Op basis daarvan stellen we, in samenspraak met u, een behandelprogramma op maat voor. Het intakegesprek kan doorgaans binnen drie weken worden ingepland. Stichting VALK heeft geen behandelwachttijd. Na het intakegesprek kan direct een vervolgafspraak worden ingepland.

Individueel behandeltraject

Angst- en Paniekklachten zijn over het algemeen goed te behandelen. Bij dergelijke klachten kunt u denken aan: situationele angst, faalangst, (agora)fobische klachten, depressie, traumabehandeling, obsessieve-compulsieve klachten, somatoforme klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Stichting VALK behandelt deze klachten middels inzet van evindece based behandelmethodieken zoals:

Cognitieve gedrags(psycho)therapie (CGT)

CGT leert u via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. Dit vermindert uw klachten. Het geeft handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aan kunt. CGT is de        aanbevolen behandeling voor veel psychische klachten. De behandeling wordt uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen binnen de GGZ.

Exposure in vivo en in vitro

“Exposure” betekent blootstelling. Exposure therapie wordt vaak ingezet bij angststoornissen waarbij situaties vermeden worden. Door met de juiste handvatten de gevreesde situatie toch aan te gaan, in het echt (in vivo) of imaginair (in vitro), nemen angstklachten af.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Deze therapie wordt vaak ingezet bij onderliggend trauma (PTSS).

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. U leert voelen wat uw behoeften zijn en leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar veranderen ook uw gedachten en gevoelens.

Virtual Reality Exposure Therapy (VRET)

VRET is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor specifieke angsten waarbij we gebruik maken van een virtual reality bril. Het doel is om u stapsgewijs bloot te stellen aan situaties waarvoor u bang bent, om zo de angsten langzaamaan te verminderen.

Behandeling binnen het individuele traject vindt plaats één op één, op locatie in Leiden. De duur van de sessie en de manier waarop de behandeling wordt vormgegeven, wordt aan de hand van een behandelplan in overleg met u bepaald.

Stichting VALK hecht er waarde aan dat zowel voor haar cliënten als voor de behandelaren het beloop en het resultaat van de behandeling inzichtelijk wordt gemaakt. Daartoe zet Stichting VALK verschillende middelen in. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM; het routinematig in kaart brengen van behandeluitkomsten door afname van wetenschappelijk onderbouwde (klachtgerichte)vragenlijsten. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij Stichting VALK worden afgenomen zijn de SQ-48  en de CQ-index. Daarnaast kunnen de behandelaar en cliënt er gezamenlijk voor kiezen om per sessie te evalueren wat de behandelsessie voor de cliënt betekend heeft aan de hand van een aantal korte vragen. Tot slot vinden op structurele basis evaluatiegesprekken plaats tussen cliënt en (hoofd)behandelaar.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Wanneer u beschikt over een geldige verwijzing door de huisarts wordt de intake, de diagnostiek en het individuele behandeltraject (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Het groepstherapeutische behandelaanbod in de vorm van de Vliegtraining van Stichting VALK wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en komt voor eigen rekening van de cliënt. Daarnaast geldt ook dat de psychomotore therapie in de vorm van bokstraining en bokstherapie niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Maximaal behandeleffect en eHealth

Stichting VALK streeft naar optimale toepassing in het dagelijks leven van hetgeen in de therapiegesprekken wordt behandeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van e-health oplossingen (zorg via digitale en/of zelfhulpmiddelen). De therapeuten van Stichting VALK zijn per e-mail of met behulp van VoIP-mogelijkheden (zoals Skype) bereikbaar om de behandeling zo goed mogelijk bij u aan te laten sluiten.

Daarnaast heeft Stichting VALK verschillend digitaal (zelf)hulpmethodieken ontwikkeld in de vorm van een smartphone applicatie, een zelfhulp DVD (e-health) en verschillende typen naslagwerken en zelfhulpboeken (hard copy of digitaal) Bekijk hier de mogelijkheden.

De resultaten van de behandeling worden (nauwkeurig) gemonitord middels Routine Outcome Monitoring (ROM) in de vorm van afname verschillende wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten middels het online programma Questmanager (bij aanmelding, tijdens de behandeling en na drie en twaalf maanden na de behandeling).

Samenwerking met verwijzer en het (hulpverlenend) netwerk van de cliënt

Stichting VALK hecht waarde aan het betrekken van de verwijzer en het (hulpverlenend) netwerk van de cliënt bij de behandeling. In geval van een verwijzing door de huisarts rapporteert Stichting VALK met ondertekende toestemming van de cliënt terug aan de huisarts inzake de diagnostiek en het met de cliënt overeengekomen behandelaanbod. Indien verder overleg of een gesprek met de verwijzend huisarts, andere betrokken hulpverleners of het netwerk van de cliënt wenselijk wordt geacht,dan wordt dit in gezamenlijk overleg met de cliënt georganiseerd.

In geval van crisis

Stichting VALK heeft geen eigen crisisdienst. In geval van crisis (buiten kantoortijden) wordt u geadviseerd contact op te nemen met (de spoedlijn) van uw huisarts. Wanneer sprake is van suïcidaliteit wordt u eveneens geadviseerd contact op te nemen met (de spoedlijn) van uw huisarts of met 113Online.

Privacy

Stichting VALK hecht waarde aan uw privacy en daarmee de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierbij zijn wij gehouden aan de Europese privacywetgeving genaamd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Conform de AVG wetgeving en onze verplichtingen als beroepsgroep binnen de geestelijke gezondheidszorg gegeven geldende beroepscodes hanteren wij een nauwgezet beleid inzake omgang met (medische) persoonsgegevens. Dit is onder meer in te zien in onze algemene voorwaarden, ons privacy protocol en ons kwaliteitsstatuut. Onze Privacy policy kunt u terugvinden op onze website.