Hoe ziet een reguliere angstbehandeling eruit?

Een persoonlijke kennismaking

U begint altijd met een intakegesprek van circa 2½ uur. Op basis daarvan stellen we, in samenspraak met u, een behandelprogramma op maat voor. Het intakegesprek kan doorgaans binnen drie weken worden ingepland. Stichting VALK heeft geen behandelwachttijd. Na het intakegesprek kan direct een vervolgafspraak worden ingepland.

Individueel behandeltraject

Angst- en Paniekklachten zijn over het algemeen goed te behandelen. Bij dergelijke klachten kunt u denken aan: situationele angst, faalangst, (agora)fobische klachten, depressie, traumabehandeling, obsessieve-compulsieve klachten, somatoforme klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Stichting VALK behandelt deze klachten middels inzet van evindece based behandelmethodieken als cognitieve gedrags(psycho)therapie, in vivo en in vitro exposure, EMDR, schematherapie, Virtual Reality Exposure Therapy, etc.. Behandeling binnen het individuele traject vindt plaats één op één, op locatie in Leiden. De duur van de sessie en de manier waarop de behandeling wordt vormgegeven, wordt aan de hand van een behandelplan in overleg met u bepaald.

Stichting VALK hecht er waarde aan dat zowel voor haar cliënten als voor de behandelaren het beloop en het resultaat van de behandeling inzichtelijk wordt gemaakt. Daartoe zet Stichting VALK verschillende middelen in. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM; het routinematig in kaart brengen van behandeluitkomsten door afname van wetenschappelijk onderbouwde (klachtgerichte)vragenlijsten. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij Stichting VALK worden afgenomen zijn de SQ-48  en de CQ-index. Daarnaast kunnen de behandelaar en cliënt er gezamenlijk voor kiezen om per sessie te evalueren wat de behandelsessie voor de cliënt betekend heeft aan de hand van een aantal korte vragen. Tot slot vinden op structurele basis evaluatiegesprekken plaats tussen cliënt en (hoofd)behandelaar.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Wanneer u beschikt over een geldige verwijzing door de huisarts wordt de intake, de diagnostiek en het individuele behandeltraject (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Het groepstherapeutische behandelaanbod in de vorm van de Vliegtraining van Stichting VALK wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en komt voor eigen rekening van de cliënt.

Wachttijdenbeleid en samenwerking met andere zorgaanbieders

Stichting VALK rapporteert maandelijks haar wachttijd aan VEKTIS (business intelligence centrum voor de zorg). De wachttijd bij Stichting VALK bedraagt vanaf moment van aanmelden tot intake gemiddeld een twee- tot drietal weken. In geval van meer acute situaties wordt direct gezocht naar een geschikt aanbod. Stichting VALK hanteert geen wachtlijst vanaf intake tot moment van start van de behandeling. Na het intakegesprek wordt onmiddellijk een vervolgafspraak gemaakt.

Wanneer er een wachttijd mocht ontstaan bij Stichting VALK kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarin ondersteunen. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en u binnen de treeknormen van een passend hulpaanbod wordt voorzien. Stichting VALK zet zich maximaal in om uw behandeling zo spoedig mogelijk te starten.

Stichting VALK voorziet, anders dan veel overige zorgaanbieders, in een bovenregionaal, uniek en effectief behandelaanbod op gebied van angstproblematiek. Indien de wachttijd langer dan vier weken bedraagt en dit voor u onaanvaardbaar is, dan zijn wij als Stichting VALK graag bereid om mee te denken over een alternatief. Wij verwijzen u in dat geval graag door naar aan Stichting VALK gelieerde (behandel)instellingen zoals het eveneens bovenregionaal werkende LUBEC (Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum), IPZO (angst- en traumabehandelcentrum met meerdere vestigingen in het land).

Op moment dat de behandeling u niet het gewenste resultaat oplevert of meer intensiteit behoeft dan zoekt Stichting VALK met u naar een geschikt alternatief of oplossing in samenwerking met overig GGZ-aanbod in de regio.

Maximaal behandeleffect

Stichting VALK streeft naar optimale toepassing in het dagelijks leven van hetgeen in de therapiegesprekken wordt behandeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van e-health oplossingen (zorg via digitale en/of zelfhulpmiddelen). De therapeuten van Stichting VALK zijn per e-mail of met behulp van VoIP-mogelijkheden (zoals Skype) bereikbaar om de behandeling zo goed mogelijk bij u aan te laten sluiten.

Daarnaast heeft Stichting VALK verschillend digitaal (zelf)hulpmethodieken ontwikkeld in de vorm van een smartphone applicatie, een zelfhulp DVD (e-health) en verschillende typen naslagwerken en zelfhulpboeken (hard copy of digitaal) Bekijk hier de mogelijkheden. De resultaten van de behandeling worden (nauwkeurig) gemonitord middels Routine Outcome Monitoring (ROM) in de vorm van afname verschillende wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten middels het online programma Questmanager (bij aanmelding, tijdens de behandeling en na drie en twaalf maanden na de behandeling).

Samenwerking met verwijzer en het (hulpverlenend) netwerk van de cliënt

Stichting VALK hecht waarde aan het betrekken van de verwijzer en het (hulpverlenend) netwerk van de cliënt bij de behandeling. In geval van een verwijzing door de huisarts rapporteert Stichting VALK terug aan de huisarts inzake de diagnostiek en het met de cliënt overeengekomen behandelaanbod. Indien verder overleg of een gesprek met de verwijzend huisarts, andere betrokken hulpverleners of het netwerk van de cliënt wenselijk wordt geacht,dan wordt dit in gezamenlijk overleg met de cliënt georganiseerd.

In geval van crisis

Stichting VALK heeft geen eigen crisisdienst. In geval van crisis (buiten kantoortijden) wordt u geadviseerd contact op te nemen met (de spoedlijn) van uw huisarts. Wanneer sprake is van suïcidaliteit wordt u eveneens geadviseerd contact op te nemen met (de spoedlijn) van uw huisarts of met 113Online.

Privacy

Stichting VALK hecht waarde aan uw privacy en daarmee de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierbij zijn wij gehouden aan de Europese privacywetgeving genaamd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze Privacy policy kunt u terugvinden op onze website.